Statut Fundacji Webdone
z dnia 21.08.2020r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Radosław Tomaszewski, zwany dalej „Fundatorem”, oświadcza, że ustanawia fundację pod nazwą „Fundacja Webdone” zwana dalej „Fundacją”, która działać będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm)..

§ 2.

1. Pełna nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Webdone.

2. Oprócz pełnej nazwy Fundacja może posługiwać się skrótem “Webdone”, pieczęcią oraz logo i logotypem.

3. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Mikołajki.

4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa.

5. W celu prowadzenia działalności poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Fundacja może posługiwać się nazwą “Webdone Charity”.

§ 3.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4.

Fundacja jest organizacją pozarządową nie prowadzącą działalności gospodarczej.

§ 5.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 6.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II

Cele i działania fundacji

§ 7.

Celem Fundacji jest:

1. Realizacja projektów informatycznych na rzecz organizacji pozarządowych,

2. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w organizacjach pozarządowych,

3. Działalność charytatywna,

4. Działalność szkoleniowa na rzecz osób z niepełnosprawnością,

5. Promocja i organizacja wolontariatu w zakresie budowy stron internetowych na rzecz organizacji pozarządowych i prowadzenia treningów psychologicznych,

6. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym niniejszym statutem.

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Tworzenie i finansowanie rozwiązań technologicznych wspierających działalność organizacji pozarządowych,

2. Budowę stron internetowych dla organizacji pozarządowych,

3. Doradztwo organizacjom pozarządowym w zakresie budowy, zarządzania i utrzymania stron internetowych,

4. Prowadzenie szkoleń dotyczących budowy stron internetowych przez internet i stacjonarnie dla osób z niepełnosprawnością,

5. Prowadzenie treningów psychologicznych w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego osób z niepełnosprawnością, przez internet i stacjonarnie,

6. Współpracę ze specjalistami różnych specjalności w ramach realizacji celów statutowych Fundacji,

7. Zachęcanie i angażowanie osób z niepełnosprawnością do włączenia się w życie fundacji i współpracy przy serwisach i pracach projektowych Fundacji,

8. Przekazywanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom, fundacjom i stowarzyszeniom, których cele są podobne, lub zbieżne z celami Fundacji Webdone,

9. Organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji,

10. Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 9.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Rozdział III

Majątek Fundacji

§ 10.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 11.

Zarząd Fundacji lokuje majątek Fundacji na rachunkach bankowych, depozytach terminowych, w nieruchomościach, udziałach i akcjach spółek, jednostkach uczestnictwa i certyfikatach inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych oraz w innych papierach wartościowych.

§ 12.

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 13.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14.

Działalność Fundacji finansowana jest z jej przychodów. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

darowizn, spadków, zapisów,

dofinansowań, subwencji i dotacji od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych – nieposiadających osobowości prawnej,

wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i depozytach terminowych i innych dochodów kapitałowych,

dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,

dochodów ze zbiórek publicznych i niepublicznych.

§ 15.

1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów są w całości lub w części przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. Przychody z dofinansowań, subwencji i dotacji są w całości lub w części przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji, o ile wpłacający nie postanowili inaczej.

§ 16.

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, w stosunku do Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej osobami bliskimi).

2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.

3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Fundatorów, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 17.

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 18.

Powołanie Fundatora do Zarządu Fundacji:

1. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji.

§ 19.

Postanowienia ogólne dotyczące Zarządu Fundacji:

1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.

2. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób.

3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator, a w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych pozostali spadkobiercy ustawowi.

5. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.

6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Członkowie Zarządu mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z pełnieniem swych funkcji.

8. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 20.

Kompetencje Zarządu:

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

1) Reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;

2) Sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;

3) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

4) Uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;

5) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

6) Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, innych Fundacji;

7) Ustalanie planów działania Fundacji;

8) Decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;

9) Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;

10) Wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;

11) Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

12) Sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;

13) Ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym;

14) Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla fundatora.

§ 21.

Posiedzenia Zarządu Fundacji:

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.

2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Fundacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§ 22.

Podejmowanie uchwał przez Zarząd Fundacji:

1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego Członków, w tym Prezesa Zarządu.

2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Każdemu Członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

4. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.

§ 23.

Reprezentacja Fundacji:

Oświadczenia woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składa jednoosobowo prezes fundacji lub dwóch innych członków zarządu działających łącznie.

§ 24.

Zmiana celów Fundacji:

1. W sprawie zmiany celów fundacji decyzję podejmuje Fundator.

Rozdział V

Postanowienia Końcowe

§ 25.

Likwidacja Fundacji:

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, a w razie jego śmierci albo utraty zdolności do czynności prawnych pozostali spadkobiercy ustawowi.